وبلاگ مستر تیچر

 در من آن روشن وتاریک غروبی پیداست

که پس از آن شب تاریک به خورشید کند سلطه گری

خواب با سلطه شب در همه جا پرده زند

او که خود عرضه کند بر همه مرگ دگری

In me thou see’st the twilight of such day

As after sunset fadeth in the west

Which by and by black night doth take away

Death’s second self, that seals up all in rest

(William Shakespeare)

مستر تیچر

By MOHAMMAD MOHAMMADI

Life is short …

زندگی کوتاه است …

So love your life …

پس به زندگی ات عشق بورز …

Be happy

خوشحال باش

And keep smiling

و لبخند بزن

Just Live for yourself and ..

فقط برای خودت زندگی کن …