• برنامه درسی مارپیچی
  شناخت ذهن و عملکرد آن

  یادگیری معنادار(meaningful learning)

  پورفسور دیوید آزوبل (David Ausuble ) از دانشمندان حوزه روانشناسی شناختی یکی از مهمترین پاسخ ها به سوالات بالا را عدم یادگیری معنی دار عنوان می کند. تمام اطلاعاتی که ما دریافت می کنیم زمانی معنی دار و قابل فهم خواهد بود که بتوانیم

 • ابتکار در کارآموزشی
  شناخت ذهن و عملکرد آن

  برنامه درسی مارپیچی(Spiral Curriculum)

  بر اساس برنامه درسی مارپیچی، آموزش از موضوعات کلی به موضوعات جزیی تری صورت می پذیرد. بر اساس این رویکرد یادگیرنده به طور مداوم با مفاهیم مشخص در طول محتوا یا دورۀ آموزشی سروکار دارد و اینگونه نیست فقط در ابتدا و یا در یک قسمت درس یا دوره آموزشی مطرح شود بلکه با مرور یک مفهوم در طول دوره عمق و ابعاد یاد گرفته خواهد شد. بدین ترتیب از فراموشی سریع جلوگیری خواهد شد.